Gyógypedagógia - degyfk

Maecenas vitae congue augue,
nec volutpat risus.                       Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
                                 Debreceni Egyetem
 .          .          .         .        .     .

Levelezés       Telefonkönyv       Tárhely       Galéria
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Képzéseink > Alapképzés (BA)
Gyógypedagógia
...........................................................................................................................................................................................................................

A DEBRECENI EGYETEM GYÓGYPEDAGÓGIA KÉPZÉSÉRŐL
A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar képzési kínálatában 2016 decemberétől megjelent a gyógypedagógia alapképzési szak, logopédia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányokkal. Terveink szerint a képzési paletta több szakiránnyal is hamarosan bővül, ezért kérjük, kísérje figyelemmel honlapunkat.
Hallgatóinknak mindkét szakterületen professzionális, kutatásokkal megalapozott gyakorlatorientált képzést biztosítunk, de lehetőséget kínálunk Egyetemünk több (orvostudományi, pedagógiai, bölcsészettudományi) mesterszakára való felkészülésre, és kutatásainkban való részvételre is.
A Debreceni Egyetem kiemelt kutatóegyetem lévén, figyelemmel kíséri a Magyarországon, az Európai Unió területén és az USA-ban zajló kutatásokat, aminek eredményeit képzési programunkba folyamatosan beépítjük.
A szoros klinikai háttér a magyarországi gyógypedagógus képzésben egyedülállóan egyetemünkön biztosított, ezért a pedagógiai ismeretek mellett olyan klinikai tapasztalattal ismertetjük meg hallgatóinkat, hogy választott szakterületüknek megfelelően a munkaerőpiac ez irányú szegmensében is helyt tudjanak állni.
Ha még bizonytalan lenne, mi is az a gyógypedagógia?
A gyógypedagógia multidiszciplináris tudomány. Kapcsolatban van a szociológiával, pszichológiával,  patológiával és az orvostudománnyal. Külön pedagógia, speciál pedagógia. Tágabb értelemben az értelmi, testi, érzékszervi, illetve kommunikációbeli fogyatékossággal élő személyek nevelésével, tanításával, fejlesztésével foglalkozik, egyben speciális oktatási módszert is jelent.
Ki a gyógypedagógus?
A gyógypedagógus az a személy, aki önként lép át egy láthatatlan határt, közösséget vállalva a fogyatékossággal élő emberrel, teszi mindezt egy teljesítmény–centrikus társadalomban. A gyógypedagógus továbbá az a személy, aki hisz a fejleszthetetlennek gondoltak fejlesztésben, és ebben való hitében eltántoríthatatlan. A gyógypedagógusok a fogyatékossággal élő, sérült, akadályozott gyermekeknek és felnőtteknek nyújtanak segítséget képességeik fejlesztéséhez, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, társadalmi integrációjukhoz.
A gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár tehát olyan gyermekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel foglalkozik, akik speciális oktatási, nevelési, fejlesztési, terápiás gondozást igényelnek. Tevékenysége gyakorlásához meghatározott szakok választásával, elsajátításával készül fel. Szakmai képzésük során komplex biológiai, orvostudományi, pszichológiai, pedagógiai ismereteket szereznek meg, a fejlődési eltéréssel, sérülésessel, károsodással, akadályozottsággal, fogyatékossággal élő emberek teljes köréről.
Képzési formák
 • A képzési formáink és költségeik:
 • nappali (8 félév) állami ösztöndíjas képzés.
 • nappali (8 félév) önköltséges képzés. Költsége: 270 000 Ft/félév
 • levelező (8 félév) állami ösztöndíjas képzés.
 • levelező (8 félév) önköltséges képzés. Költsége: 250 000 Ft/félév
 • felsőfokú végzettséggel* - 6 féléves a képzés.
 • gyógypedagógus végzettséggel újabb szakirány elvégzésére a tervek szerint szakirányú továbbképzés keretében lesz lehetőség. A képzési idő 3 félév. Támogatási formája: önköltséges.
*Az alábbi táblázat tartalmazza beszámítható felsőfokú végzettségeket:


Idegen nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A gyógypedagógia szakra történő felvétel egészségügyi alkalmassághoz kötött.

Letölthető dokumentum:

LOGOPÉDIA SZAKIRÁNY
El tudja képzelni az életet kommunikáció nélkül? Nincs beszélgetés, nincs hallgatás, nincs társalgás másokkal? A kommunikáció olyan valami része, ami emberré tesz bennünket. Minden kis probléma a kommunikáció területén, mint például egy torokgyulladás már frusztrál bennünket. Sok embernek, talán azoknak is, akik logopédusnak tanulnak, volt saját tapasztalatuk valamilyen kommunikációs problémára az életük valamelyik részében, vagy valamelyik közeli ismerősénél tapasztalhatott ilyet. De ha nem, most képzelje el, hogy a következő pillanatban képtelen beszélni családjával, nem tudja elolvasni az újságot, ha a postás hoz egy ajánlott levelet, nem tudja aláírásával hitelesíteni az átvételt, vagy nem érti meg az önhöz beszélők szavait. Ekkor tudnia kell, hogy az a személy, aki nehézségét érteni fogja, és vezetni fogja önt ezen a hegyekkel–völgyekkel teli utazáson, az a logopédus lesz…
Mit csinál a logopédus?
A logopédus munkája kiterjed a beszéd, nyelv, kommunikáció, kognitív funkciók, nyelészavarok területén végzett prevenciós tevékenységre, az eltérések értékelésére, diagnosztizálására és komplex kezelésére. Munkája során informálja az érintett családtagokat, képzést tarthat más szakterületről érkező, de páciensei ellátásában résztvevő szakembereknek. A logopédusok nem egy vákuumban dolgoznak. Szorosan együttműködnek a családtagokkal, különböző pedagógusokkal, pszichológusokkal, szociális munkásokkal, orvosokkal, egyéb klinikai alkalmazottakkal, ergoterapeutákkal, gyógytornászokkal, zeneterapeutákkal. Talán kollaborálhatnak fizikussal, mérnökkel.
Hol helyezkedhetnek el?
A logopédusok dolgozhatnak az emberi kommunikációban érintett területek teljes skáláján, minden korosztályba tartozó páciensekkel. Elhelyezkedhetnek a korai fejlesztésben, a köznevelésben, közoktatásban, felsőoktatásban, de dolgozhatnak a klinikumban, illetve a versenyszférában, művészeti területen, és akár a politikában is.
A logopédia szakirányon tantervi programunk átfogó és professzionális képzést biztosít, fókuszálva az új társadalmi, pedagógiai és klinikai kihívásokra, fejleszti a kritikai gondolkodást, a problémamegoldást, ami nélkülözhetetlen a logopédiai gyakorlatban.

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT
Ha még bizonytalan lenne, de mélyen már sejti, hogy ez az ön hivatása, fel kell készülnie a következőkre:
Alkalmassági vizsgálat:
 • 45–60 perces időintervallumban ki kell töltenie egy helyesírási, grammatikai tesztet.
 • 20–30 perces időintervallumban a verbális kommunikációjára leszünk kíváncsiak. Figyeljük a beszédképességét potenciálisan negatívan befolyásoló organikus eltéréseket (értjük ezalatt a fogsorzáródási, harapási, nyelési eltérések megfigyelését), illetve a hangképzés, az artikuláció, a beszédfolyamatosság és a beszéd szupraszegmentális jegyeinek esetleges eltéréseiről is információt gyűjtünk. Tesszük ezt úgy, hogy megkérjük, olvasson fel egy általunk kiválasztott 15–20 soros szöveget, illetve ezt megelőzően és ezt követően beszélgetünk pályaválasztási motivációjáról.
 • Kérjük, hozza magával: személyi igazolványát, lakcímkártyáját, egészségügyi alkalmasságát igazoló dokumentumot (melyet honlapunkról tölthet le). Fontos, hogy ezen a nyomtatványon nyilatkozzon arról, hogy nem érintett diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, mivel ez kizáró ok a logopédia szakirányra való jelentkezésben.
 • Másik intézményben teljesített alkalmassági vizsgálatot nem tudunk elfogadni.

Az alkalmassági vizsgálat: Az alkalmassági vizsgálatra a képzés második félévében kerül sor.
Helye: Hajdúböszörmény, Désány István u. 1-9.
Az alkalmassági vizsgálat kötelező dokumentumai:
Személyazonosságot igazoló okmányokat, illetve egészségügyi alkalmasságot igazoló nyomtatványt szükséges hozni.
TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK PEDAGÓGIÁJA SZAKIRÁNY
A tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus olyan pedagógus, aki képes….
 • a tanulásban akadályozott, a tanulási zavarral és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek és fiatalok speciális és individuális nevelési szükségleteinek megállapítására, (gyógy)pedagógiai diagnózis készítésére
 • gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, pedagógiai terápiás, prevenciós, habilitációs és rehabilitációs feladatok ellátására;
 • differenciált egyéni és csoportos képességfejlesztésre, egyéni segítségnyújtásra;
 • a fejlesztő tevékenység meghatározására, végzésére, a gyógypedagógiai folyamat eredményeinek értékelésére;
 • a tanulásban akadályozott gyermekek, fiatalok és felnőttek társadalmi környezetének gyógypedagógiai segítésére (az információkhoz való hozzájuttatás, tanácsadás, együttműködés).
 • a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények (a szakiránynak megfelelő általános iskola, előkészítő és speciális szakiskola, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, szakszolgáltatás, szakmai szolgáltatás a gyógypedagógia területén) keretében valamennyi műveltségi terület oktatására, a tanulási technikák megtanítására, más szakemberekkel és a szülőkkel való együttműködésre;
 • a közoktatás többségi intézményeibe (óvoda, integráló általános iskola, inkluzív általános iskola) járó gyermekek esetében a tanulási technikák megtanítására, fejlesztő programok vezetésére,
 • habilitációs és rehabilitációs tevékenység folytatására, a tanulási problémák kialakulásának megelőzését és az integrációt segítő egyéb gyógypedagógiai feladatok elvégzésére, kompetens szakemberekkel és a szülőkkel történő együttműködésre;
 • szakmai irányítás mellett a tanulásban akadályozott, a tanulási zavarokkal és nehézségekkel küzdő gyermekekkel, tanulókkal, illetve vizsgálati, tudományos kutatási feladatok végzésére.
Milyen szakmában helyezkedtek el a végzettek?
 • gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár
 • fejlesztő pedagógus
 • általános iskolai tanító
 • kollégiumi nevelő
 • napközis nevelő
 • gyermekotthoni nevelő
 • gyógypedagógiai asszisztens
 • családgondozó
 • gyermek-és ifjúságvédelmi munkatárs
 • mentor
 • uniós programmunkatárs
Milyen intézményben helyezkedhetnek el a végzett gyógypedagógusok?
 • a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények
Ezen belül:
 • a szakiránynak megfelelő általános iskola, előkészítő és speciális szakiskola,
 • egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény,
 • szakszolgáltatás, szakmai szolgáltatás a gyógypedagógia területén,
 • Pedagógiai Szakszolgálatok,
 • a közoktatási intézmények (óvoda, integráló általános iskola, inkluzív általános iskola)
 • prevenciós, rehabilitációs központok
 • kollégiumok, gyermekotthonok
 • gyermekvédelmi, családgondozói intézetek, szociális ellátó központok
 • magán fejlesztő központok
 • szakiránynak megfelelő gyógypedagógiai magánpraxis
 • uniós intézmények, esélyegyenlőségi központok
 • civil szervezetek
 • igazságügyi szervezetek
Karrier
A pályakezdő gyógypedagógusok elhelyezkedései esélyei nagyon jók, munkaerő-piaci helyzetük stabil, a karunkhoz kötődő régió (Hajdú-Bihar megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) jelentős gyógypedagógus hiánnyal küszködik. Az Európai Unióban is kiemelt helyen szerepel a fogyatékossággal élő személyek ügye, ennek megalapozásához a karunk hallgatói jelentős segítséget kapnak (idegen nyelvi képzések, külföldi tanulmányutak, ösztöndíj lehetőségek, külföldi vendégoktatók, cserediák programok, uniós pályázatok). Mindehhez hozzájárul a gyakorlatorientált képzés, a tanrendbe beépített kötelező gyakorlatok, hospitálások, önismereti kurzusok és kommunikációs fejlesztő tréningek, amelyek végig kísérik a diákéveket. Ebből kifolyólag a végzett hallgató, már kezdőként birtokában van a későbbi munkavégzéshez szükséges tudásnak. A gyógypedagógus hivatás az életpálya modell eredményeként napjainkban megfelelő társadalmi és anyagi megbecsülésben részesül. A szakirányra történő felvétel egészségügyi alkalmassághoz kötött.

KUTATÁSAINK, KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
DEGYFK-n alapított Pszichológiai és Gyógypedagógiai Tanszék Gyógypedagógiai − Logopédiai Központ közvetlen célja gyógypedagógiai diagnosztika és fejlesztés témakörébe tartozó kutatási tevékenység végzése. A kutatóműhely témái az alábbi átfogó témakörbe sorolhatók
 • téma: Szerzett olvasási zavarok diagnosztikája és terápiája. Neurodegeneratív kórképek logopédiai terápiája. Vezetőkutató: Dankovics Natália
 • téma: Fogyatékkal élő tehetségesek teljesítményének fokozását segítő módszertani és tárgyi eszközök fejlesztése. Vezetőkutató: Mező Ferenc.
 • téma: Fogyatékkal é lő tehetségesek azonosítása és gondozása. Vezetőkutató: Mező Katalin.
 • téma: A lovasterápia hatásának/hatékonyságának vizsgálata a nyelvi és beszédzavarok kezelésében. Vezetőkutató: Schéder Veronika.
 • téma: Nyelvi és kommunikációs zavarok diagnosztikája, terápiája. Vezetőkutató: Szabó Edina
 • téma: Gondolkodási műveletek vizsgálata. Vezetőkutató: Szilágyi Barnabás.
A tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány hallgatóinak kutatás-fejlesztési felkészítését és támogatását teszi lehetővé a Debreceni Egyetem által 2014-ben alapított és kiadott, s a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar által kezdeményezett és működtetett Különleges Bánásmód interdiszciplináris szakmai folyóirat, mely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által a nyilvántartásba vétellel kapcsolatban kiadott értesítés iktatószáma: CE/32515-4/2014). A folyóiratnak a gyógypedagógiai tárgyú kutatási eredmények nemzetközi szintű disszeminációjában is lényeges szerepet szánunk – ehhez járul hozzá, hogy szerkesztői bizottságába állandó, illetve egy-egy tematikus számban ideiglenes jelleggel külföldi szakembereket is meghívunk, illetve idegen nyelvű lapszámokat is tervezünk közzé tenni. A folyóirat 2015-től évente 4 számmal jelenik meg nyílt hozzáférésű, interdiszciplináris folyóiratként (web:http://degyfk.hu/kulonlegesbanasmod). A jövőbeli fejlesztési célok között szerepel más hazai, külföldi partnerintézményekkel is együttműködni, közös pályázati tevékenységet folytatni.
A logopédia szakirány hallgatóinak kutatás-fejlesztésre való felkészítését hivatott szolgálni a neurolingvisztikai–logopédiai kutatóműhely (továbbiakban Aphasia Centrum), melyben szakorvosok, terapeuta szakemberek vannak jelen, önálló, aktuális kutatási projekteket kidolgozva, neurogén kommunikációs zavarok kezelése, aphasiológia, dementiával együtt járó kommunikációs zavarok témakörben. A jelenleg tanszékünkön működő Aphasia Centrum projekt – melynek vezetője a logopédia szakirány felelőse – alapjait jelentette az Sz25/12/A „Beszédfogyatékos felnőttek terápiás ellátásához szükséges feltételek biztosítása – modellkísérleti program” címen a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány meghirdetett pályázata, melynek záró konferenciáján modellkísérleti programunk kiváló minősítést kapott. Programunkkal az agyi érrendszeri katasztrófán átesett stroke betegek, illetve aphasiával együtt élő betegek fekvőbeteg ellátását követő, ambuláns keretek között megvalósuló komplex rehabilitációs kezelése a célunk, mivel ennek a területnek az ilyen formájú komplex kezelésével adós a magyar egészségügy. Jelenleg folyó kutatásunk az idegi eredetű kommunikációs zavarral együtt élő emberek életútvizsgálatát, jövőkép-alkotási modelljét vizsgálja. A kar képzési struktúrája sokszínű, a szociálpedagógus, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzések a térség társadalmi, demográfiai sajátosságaihoz erősen igazodnak. A fogyatékossággal élők fejlesztésének múltja és jelene is van – többek között a Kar akkreditált gyógypedagógiai segítőmunkatárs OKJ képzéssel is rendelkezik. Mindegyik képzési területen a térség demográfiai trendjeiből adódóan már eddig is fel kell kellett készíteni a hallgatókat arra, hogy a munkahelyükön a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekek aránya egyre magasabb lesz, s az eltérő életmódból, esetleg a halmozottan hátrányos helyzetből indulók befogadó neveléséhez a szükséges módszertani és pedagógiai ismereteket a hallgatóknak el kell sajátítaniuk.
Gyógypedagógiai témájú tudományos közleményeinket kötetek formájában jelentetjük meg, például:
 • Tánczos, J. (szerk) (2014). Fejlesztőpedagógia és pszichológiai tanulmányok I. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 978-963-318-475-2.
 • Mező, K.(szerk.)(2015). Játékkal a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért. Bíbor Kiadó. Miskolc. ISBN 978-615-5536-007.
 • Szilágyi, B., Mező, K., Mező, F.(szerk.)(2015). Az együttnevelés útjai. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen.
A Debreceni Egyetem az országban egyedülállóként rendelkezik Komplex Rehabilitáció mesterképzéssel, ahová a gyógypedagógia alapképzés is bemeneti szak lehet. A mesterképzés kiváló lehetőséget teremt a klinikumban elhelyezkedni kívánó gyógypedagógusoknak. Továbbá rendelkezik az egyetem neveléstudomány mesterképzési szakkal, ahová szintén jelentkezhetnek továbbtanulni vágyó gyógypedagógus hallgatóink, kiváltképpen abban az esetben, ha a közoktatásban-köznevelésben szeretnének elhelyezkedni. A DEGYFK gyógypedagógus képzésének tudományos-kutatási hátterét erősíti a 2015-ben megalakult Humán Tudományok Doktori Iskola Neveléstudományi Programjának inkluzív nevelés alprogramja, amely összefogja a régióban már folyó gyógypedagógiai kutatásokat, megfelelő garanciát kínál egy dinamikusan fejlődő kutatóműhely megerősödéséhez, s a tudományos kutatás, publikációs tevékenység és szakmai innováció feltételrendszerének biztosításához. A Kar közreműködik az egyetem kutatási stratégiai tervének kialakításában, amely a közoktatási rendszer teljes vertikumában fogalmaz meg átfogó, empirikus kutatási programot a karok, ill. a tanszékek közötti együttműködést szorgalmazva. A karok közötti együttműködés egyik legfontosabb színtere a gyógypedagógia szak indításával kapcsolatban az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) oktatóival való együttműködésünk.
Egyetemünk orvosi kara 1921 óta működik folyamatosan, ahol az oktatás mellett a tudományos kutatás is folyamatosan kiemelt hangsúlyt kapott már a kezdetektől. 2000 januárjától, a Hajdú- Bihar megyei egyetemek és főiskolák integrációjának következtében létrejött Debreceni Egyetem keretein belül az ÁOK jelenleg az Orvos- és Egészségtudományi Centrum szervezeti keretei közé tartozik. Doktori iskoláiban az aktuálisan folyó kutatási területek közül a gyógypedagógia szak az alábbi csoportok munkájával tud perspektivikus, színvonalas, hatékony együttműködést folytatni: Klinikai orvostudományok (http://www.kodi.dote.hu/) – l. pl. klinikai gyógypedagógiai vizsgálatok, mozgásszervi betegségek kutatása; Egészségtudományok (http://nepegeszseg.hu/edi2.htm) – l. pl. hátrányos helyzetűek népegészségügyi problémái, a gyógyítás pszichológiája, gyermekkori fejlődési zavarok, fogyatékossággal élők társadalmi befogadása; Idegtudományok (http://www.neuro.med.unideb.hu/) – l. pl. klinikai neurofiziológiai vizsgálatok.
A DEGYFK és AOK infrastrukturálisan és szakmai háttér tekintetében is kiválóan alkalmas arra, hogy hiánypótló jelleggel egy, az országban egyedülálló Gyógypedagógiai–Logopédiai Központot alapítson erősítve a közös együttműködés mellett a gyógypedagógia alap képzés szakmai gyakorlati hátterét. A Gyógypedagógiai–Logopédiai Központot létrehozása időszerű és szükséges, hiszen a régióban számtalan ellátatlan gyermek van a köznevelésben, közoktatásban, illetve legalább annyi rászoruló személy az egészségügyben. Az intézet létrehozásával egy olyan terápiás központ létrehozása a cél, ahol gyógypedagógusok (logopédusok, tanulásban akadályozott szakos pedagógusok), pszichológusok, esetenként orvosok, mozgás és művészetterapeuták, szociálpedagógusok dolgoznának együtt olyan családok megsegítéséért, ahol beszédfogyatékossággal, tanulásban akadályozottsággal élő személyek élnek. Az Intézet szolgálná hallgatóink itt magas színvonalú gyakorlati tapasztalatszerzését, az érintett populációval való személyes közvetlen kapcsolat révén. Az intézet terápiás munkája lehetőséget ad az ÁOK - DEGYFK szorosabb szakmai kapcsolatának kiépítésére. A tervezet szerint a terápiás csoportokat képzett, diplomás terapeuták vezetik, főiskolai hallgatók társ-terapeutás segítségével. A programba, illetve a csoportokba való bekerülést egy diagnosztizálásért felelős team segíti, készíti elő. A diagnoszta csapat tagjai között megjelenik neurológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, logopédus terapeuta, gyógytornász, neuropszichológus, rekreációs szakember, szociálpedagógus, művészet-terapeuta.
robertkiss
Debreceni Egyetem
H-4032 DEBRECEN, EGYETEM TÉR 1.| TEL.: +36 52 512 900 | E-MAIL: INFO@UNIDEB.HU
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz