Óvodapedagógus - degyfk

Maecenas vitae congue augue,
nec volutpat risus.                       Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
                                 Debreceni Egyetem
 .          .          .         .        .     .

Levelezés       Telefonkönyv       Tárhely       Galéria
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Képzéseink > Alapképzés (BA)
Óvodapedagógus
...........................................................................................................................................................................................................................

Miért érdemes a DE-GYFK-n óvodapedagógus hallgatónak lenni?
Az intézményhez, a karhoz, a diplomához a munkaerő piac által is elismert értékek sorolhatók:
Hagyományokra épülő, magas színvonalú képzés
 • Felkészült oktatók és gyakorlatvezetők
 • Hallgatóbarát oktatásszervezés
 • Folyamatos képzésfejlesztés
Dinamikusan fejlődő infrastruktúra
 • Korszerű tanulóterek
 • Egy szervezeti egységben és egymás közvetlen közelében az oktatás, a gyakorlóhely, a látogatók igényeit kielégítő könyvtár, könyvellátó, a korszerű kollégium, étkezési lehetőség
Ösztönző környezet
 • Bensőséges, segítőkész tanár-diák kapcsolat
 • Színes szabadidőd program, élénk diákélet
 • Igényes, üdítő, tiszta környezet.

Miért szép az óvodapedagógus hivatás?
„… nagy öröm, felemelő érzés, amikor 20-25 gyermek engem vár, rám figyel és szeret, érzem, hogy szükségük van rám. Különös öröm, de nagy felelősség is, hogy mi nevelhetjük a jövő nemzedékét.” - Ahogy egy óvodapedagógus jelölt nyilatkozik e hivatásról
„Maradj, fogd a kezem, ülj az ágyam szélére, mesélj! Ha lerúgom a paplant, takarj be, simogasd meg az arcom, és ha elalszom, akkor se hagyj el.” (Ágai Ágnes soraival) - Ahogy a gyermek fejezi ki ragaszkodását, szeretetét
Az óvodapedagógust ölelő karja, megnyugtató simogatása és vigasztalása, türelmes, a gyermek kíváncsiságát kielégítő válaszai, vidám, játékos kedve, varázslatos meséi, derűs éneke, okos szabályai, szerető gondoskodása emeli arra a magaslatra, ahol ő lehet az anya, az apa távollétében a támogatásra, szeretetre, biztonságra vágyó gyermek pótmamája, pótpapája.
Az óvodapedagógus széleskörű szakmai felkészültségéből, s a nevelési színtér – óvoda – közösségi jellegéből adódóan sok tekintetben kiegészíti a családi nevelést, s a családdal együttműködve elősegíti a gondjaira bízott gyermekek sokirányú fejlődését.
A képzés során hallgatóink elméletben és gyakorlatban is felkészülnek e fejlődési folyamat tervszerű támogatására, irányítására.Kiknek ajánljuk? Annak, aki...
 • úgy érzi, tudná szeretni, tisztelni, komolyan venni a kisgyermekeket,
 • szívesen játszana, mesélne, bábozna, énekelne, mozogna velük,
 • aki kreatív megnyilvánulásainak teret szeretne adni,
 • szeretné megismerni, hogy hogyan lehet és kell segíteni a gyermekek fejlődését,
 • szereti a vidámságot, változatosságot.


  
A képzési cél:
A szak képzési és kimeneti követelményei alapján (KKK) kidolgozott mintatantervünk olyan óvodapedagógusok képzését célozza meg, akik a korszerű, a változásokat is követő legújabb ismereteket elsajátítva, pedagógiai képességeiket és érzelem-gazdag, gyermekközpontú attitűdjüket újszerű módszerekkel alakítva alkalmasak és képesek:
 • sokszínű, változatos óvodai élet szervezésére,
 • egyetemes és nemzeti értékeket átadva a gyermekek differenciált fejlesztésére, nevelésére a családdal és a társadalmi környezettel együttműködve,
 • a diploma megszerzését követően pedig önművelésre, önfejlődésre.

Ehhez a hivatáshoz sajátos beállítódás, sokféle képesség és tulajdonság szükséges. Ennek magyarázatát többek között az óvodás életkor sajátos jellemzőiben, a fejlődés elősegítésének életkorspecifikus módjaiban találjuk meg. Csak néhány követelmény: gyermek- és emberismeret, gyermekközpontú szemlélet, játékra, játszásra való beállítódás, fejlett kommunikációs képesség, kooperációs képesség, szervezőképesség, előítélet-mentesség, önérvényesítés, önmenedzselés, minőségtudat.
A képzés során a hallgatók pedagógiai és pszichológiai stúdiumok segítségével ismerkednek meg az óvodáskorú gyerekek differenciált személyiségfejlődésének sajátosságaival, a nevelés és fejlesztés elméletével, s az óvodai gyakorlatsorán pedig közvetlenül is megtapasztalhatják a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyerekek nevelési gyakorlatát. A képzési programba beépülnek még bizonyos szaktudományos és művészeti tárgykörök is, ahol az egész óvodai nevelést átható anyanyelvi nevelés, játék, testnevelés, mese- és verstanulás, ének-zenei nevelés, vizuális nevelés feladataira készülnek fel az óvodapedagógus jelöltek.
Az egész képzési folyamatot átható és végig kísérő óvodai gyakorlat különböző szervezeti formában van jelen: tanórát (elméleti ismeretek megszerzését) támogató hospitálások, egyéni és csoportos óvodai gyakorlatok, valamint a nyolc hetes összefüggő területi szakmai gyakorlat.
A diploma különböző fenntartású (önkormányzati, egyházi, alapítványi, magán) óvodába való elhelyezkedésre jogosít.
A végzett óvodapedagógusok részére gazdag és színvonalas szakirányú továbbképzést szervezünk (lásd továbbképzések) régiónkon kívül, több megyében is.

Angol nyelv az óvodában - Korai idegennyelvi-oktatás speciális modul
A képzés célja a szakképzett óvópedagógustól elvárható ismeretek, magatartásformák és képességek elsajátítása, amely által képes lesz az óvodai alap- és idegen nyelvű szakmai feladatok eredményes elvégzésének összességére. A középfokú C típusú nyelvvizsga nem feltétele a specializációba való bekerülésnek, de a képzés végére a hallgatónak rendelkeznie kell vele.
A specializáció első félévében a hallgatók felkészítése nyelvtani, fonetikai és társalgási alapozással kezdődik. Diákjaink megismerkednek a gyerekangol tananyagok és a tanári kézikönyvek használatával és legfontosabb szófordulataival egyaránt.
A képzés második részében a hallgatók csoportos hospitálás keretében vesznek részt a gyakorló óvodában tartott angol nyelvi foglalkozásokon, majd maguk is tartanak angol nyelvű foglalkozást. A négy féléves speciális program sikeres teljesítése a diplomához tartozó betétlapban kerül rögzítésre.
A magyarországi munkaerőpiacon a képzésben végzettek nagyobb eséllyel helyezkedhetnek el, hiszen egyre több óvodában és családi napköziben van angol nyelvi foglalkozás.

Óvodapedagógus alapképzési szak képzési és kimeneti követelménye
1. Az alapképzési szak megnevezése: Óvodapedagógus
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
   végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
   szakképzettség: óvodapedagógus
 • nemzetiségi óvodapedagógus [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési irányultságot]
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: preschool teacher, Ethnic Minority preschool teacher (Croatian, German, Roamanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Gypsy).
3. Képzési terület: pedagógusképzés
4. Képzési ág: óvodapedagógus, tanító
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
 • Az óvodapedagógus, tanító képzési ág közös képzési szakaszához rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
 • A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: legalább 32 kredit, legfeljebb 54 kredit
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
 • A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
 • A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 26 kredit
 • nemzetiségi óvodapedagógus szakirányon ebből a nemzetiségi képzés gyakorlati ismeretei legalább 6 kredit
 • Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 9 kredit
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő   folytatásához.
A nemzetiségi szakirányt választó óvodapedagógusok képesek az óvodás gyermekek magyar nyelven és nemzetiségi nyelven történő nevelésére.
Közös kompetenciák az óvodapedagógus, tanító képzési ágban
A hallgatók ismerik:
 • a kisgyermekkori nevelés és oktatás történetének egyetemes és magyar jellemzőit,
 • a gyermekek fejlődésének pszichológiai sajátosságait,
 • Magyarország legújabbkori történetének és társadalmának kérdésköreit,
 • az információs és kommunikációs technika használatához szükséges eljárásokat, tudnivalókat.
Az alapfokozatot birtokában – a nemzetiségi szakirányt is figyelembe véve – az óvodapedagógusok
a) az ismereteket illetően bizonyították, hogy
 • ismerik és értik a társadalmi változások, a közoktatás és az óvodai nevelés összefüggéseit;
 • ismerik a tartalmi szabályozás dokumentumait;
 • ismerik az óvodás korú gyermek személyiségének fejlődési sajátosságait;
 • ismerik a nevelés és fejlesztés elméletét, az óvodás korosztály differenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok tervezését, módszereit, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait, a családdal való együttnevelés lehetőségeit;
 • az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges szaktudományos és művészeti ismeretekkel rendelkeznek;
 • elsajátították a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani ismereteket az anyanyelvi nevelés, a játék, a mese-vers, az ének-zene, a vizuális tevékenység, a mozgás és a környezet tevékeny megismerése területén;
 • ismerik az élményszerű óvodai életmódszervezés lehetőségeit;
 • tájékozottak az egészségre nevelés és a mentális egészség védelmének elvi és gyakorlati kérdéseiben;
 • ismerik az óvodai mérés, értékelés és minőségfejlesztés elveit, módszereit.
b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak
 • az óvodás korú gyermekek személyiségfejlődéséhez szükséges feltételek biztosítására,
 • óvodapedagógusi nevelő tevékenység ellátására,
 • kompetenciájukból adódó szakmai lehetőségeik és feladataik felmérésére;
 • problémák felismerésére, azok kritikus elemzésére és konfliktushelyzetek megoldására;
 • pedagógiai döntésekre;
 • előítélet-mentesen az inter- és multikulturális nevelésre;
 • a családokkal való együttműködésre;
 • a társintézményekkel, fenntartókkal való kapcsolattartásra;
 • a szakszolgálatokkal szakmai partnerség kialakítására;
 • önálló tanulással és/vagy szervezett továbbképzésekkel új kompetenciák elsajátítására.
 • idegen nyelven alapszinten kommunikálni;
c) szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek
 • önismerettel; önértékelési képességekkel; önérvényesítés, önmenedzselés képességével;
 • sikerorientált beállítódással; minőségtudattal;
 • gyermek- és emberismerettel, gyermekközpontú szemlélettel, játszóképességgel,
 • fejlett kommunikációs képességgel,
 • társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és feladatvállalással,
 • az egyetemes emberi és nemzeti normák tiszteletével, tudatos értékválasztási képességgel;
 • a team-munkához szükséges kooperációs képességgel;
 • környezettudatos magatartással.
 • A nemzetiségi óvodapedagógusok a fentieken túl
a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyították, hogy
 • magas szintű nemzetiségi nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek;
 • ismerik a nemzetiség történelmét és kultúráját;
 • nemzetiségi óvodapedagógusként jellemzi őket a korszerű általános műveltség, a társadalmi érzékenység, a közösségi felelősségérzet és feladatvállalás;
 • ismerik az óvodás korosztály nevelése során hatékonyan alkalmazható nyelvpedagógiai eljárásokat, nyelvátadási és fejlesztési stratégiákat,
 • korszerű ismeretekkel rendelkeznek a korai kétnyelvűség szakterületén;
b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak
 • elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában az óvodás korú gyermekeket valamennyi nevelési területen magyar nyelven nevelni, valamint a nemzetiségi anyanyelvi nevelés feladatait ellátni;
 • korszerű népismereti/nemzetiségi tartalmak közvetítésére (néprajz, történelem, zene, tánc stb.) alkalmazni tudják e tartalmak óvodás korban történő elsajátíttatásának módszertani lehetőségeit.
c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek
 • a nemzetiségi identitás elmélyítéséhez szükséges gyakorlati készségekkel, jártasságokkal;
 • a permanens művelődés igényével és képességével;
 • az egyetemes emberi és nemzeti, illetve nemzetiségi értékek, az erkölcsi normák tiszteletével.
8. A törzsanyag (szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
alapozó ismeretek: 32-45 kredit
 • társadalomtudományi ismeretek, pedagógia, pszichológia, informatika
szakmai törzsanyag: 110-140 kredit, ebből
 • szakmai elméleti modul: játék pedagógiája és módszertana, anyanyelvi, irodalmi nevelés és módszertana, matematikai nevelés és módszertana, környezeti nevelés és módszertana, ének-zenei nevelés és módszertana, vizuális nevelés és módszertana, testnevelés és módszertana – 54-72 kredit, továbbá differenciált szakmai ismeretek felsőoktatási intézmény egyedi jellegét adó ismeretkörökből (pl.: idegennyelv) –12 kredit;
speciális programok modul: 30-40 kredit
 • választható programok (pl.: családpedagógia, inkluzív–integrált nevelés, környezeti nevelés, multi- és interkulturális nevelés, gyermek– és gyógytestnevelés, gyógypedagógia) – 15-18 kredit,
 • nemzetiségi óvodapedagógus szakképzettség esetén továbbá: nemzetiségi ismeretek, kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana és gyakorlata, nemzetiségi nyelv – 30-40 kredit.
szakmai gyakorlati modul: 26-34 kredit.
9. Szakmai gyakorlat:
A gyakorlati képzés az eredményes óvodapedagógusi tevékenységhez szükséges készségek, képességek kialakítását segíti; olyan szervezeti és tevékenységformákat biztosít, amelyek a tartalmilag és módszertanilag komplex, fokozatosan bővülő önállóságú, egymásra épülő óvodai feladatrendszer megvalósítására tesznek alkalmassá.
A gyakorlati képzés fogalmába beleértendők a hallgatók hospitálásai, csoportos és egyéni óvodai gyakorlatai, önismereti, kommunikációs és játszóképesség-fejlesztő tréningek, a speciális programok gyakorlatai, valamint a pedagógiai és módszertani stúdiumok keretében végzett gyakorlatok is.
A külső szakmai gyakorlat időkerete 8 hét. Az összes szakmai gyakorlaton belüli kreditértéke 9 kredit.
10. Nyelvi követelmények:
Egy idegen nyelvből középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél, mely feltétele az oklevél kiadásának.
A nemzetiségi szakirányon az idegen nyelv – kritériumfeltétel jellegén túl – kreditértékű szakismeret is.

A SZAKHOZ KAPCSOLÓDÓ FONTOSABB KONFERENCIÁK, TUDOMÁNYOS ÜLÉSEK
 • Óvóképzők tudományos ülése
 • Nemzetközi Játékpedagógiai Fórum (1985-2000)
 • 10 Nemzetközi Játékpedagógiai Fórum és Óvodapedagógiai Konferencia
 • Családpedagógiai Konferenciák
 • Mese és mítosz Konferenciák
 • Lépésről lépésre óvodai program szakmai és mentor konferenciái
 • Óvodapedagógus metorok konferenciái
 • Óvodapedagógusok Nyári Akadémiája - közreműködőként

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ PROJEKTJEINK
 • Óvodapedagógus hallgatók speciális képességeinek fejlesztése
 • Erasmus nemzetközi projekt: A játék és játékszer a pedagógusképzésben
 • Óvodapedagógus szak képzési programjának és tantárgyi moduljainak, tantárgyi programjainak kidolgozása
 • A kompetencia alapú tanítási-tanulási programok terjesztése a Hajdú-Bihar megyei pedagógusképzésben.
 • Óvodapedagógusok értékelése, önértékelése (Gyakorló Óvoda)
 • INTERREG HU/RO projekt – a DE-GYFK IKKA Tanszéke és a Nagyváradi Egyetem DPPPD Tanszéke közös projektje
 • Kompetencia alapú óvodai nevelés – óvodai projekt
 • Roma szakkollégiumok támogatása – TÁMOP
robertkiss
Debreceni Egyetem
H-4032 DEBRECEN, EGYETEM TÉR 1.| TEL.: +36 52 512 900 | E-MAIL: INFO@UNIDEB.HU
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz