Pályázatok - degyfk

Maecenas vitae congue augue,
nec volutpat risus.                       Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
                                 Debreceni Egyetem
 .          .          .         .        .     .

Levelezés       Telefonkönyv       Tárhely       Galéria
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Karunk > Kutatás / fejlesztés
Pályázatok
...........................................................................................................................................................................................................................
JELENLEG FUTÓ PROJEKTEK
HURO/0901 – Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program - Equality of chances in keeping the local identity and reorganizing the education and professional training
A DE GYFK IKKA Tanszékének második sikeres, jelenleg is futó pályázata a magyar és a román határ menti régióban, amely a multietnikus lokális közösségekben végzendő kutatásokat célozza. A projektben résztvevő hallgatók részben a felsőoktatási intézményekben sorra kerülő elméleti felkészítések révén, részben a multietnikus közösségekben végzendő terepmunkák során sajátítják el a legkorszerűbb társadalomtudományi ismereteket, amelyeket a későbbiekben sikerrel kamatoztathatnak.
TÁMOP - 4.2.2.B-10/1 - A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása
A Debreceni Egyetem által elnyert pályázatban a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar is részt vesz, az elnyert támogatást elsősorban a Tudományos Diákköri munkában részt vevő hallgatók extrakurrikuláris képzésére fordítja.
HURO/1001 - Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program - Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour market orientation of social professionals 2012
A projekt a következő kihívásokra keres választ: tudáspartnerek közötti együttműködés, tudástranszfer megvalósítása a hatékonyabb oktatás érdekében, a fiatalok munkaerőpiacra való belépésének segítése, a munkaerőpiaccal kapcsolatos elméleti ismeretek, tréningek. A szociális szakemberek képzési minőségének javulásával hozzájárul a szociális és területi kohézió jelentette gazdaság kialakulásához, ahol a szociális védelmi rendszerek révén –aminek szerves részét képezik a szociális szakemberek – hatékonyabban tudják segíteni az embereket a változások felmérésében, kezelésében ezáltal egy szolidárisabb társadalom kialakításában.


LEZÁRULT PROJEKTEK
HEFOP-3.3.1 - A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése (2005-2006)
A projekt célja a pedagógusképzés fejlesztése volt: olyan szakemberek nevelése-képzése, akik a közoktatás változó, növekvő igényeinek az újrendszerű felsőoktatás keretei között a korábbiaknál hatékonyabban tudnak felkészülni és megfelelni.
HEFOP-2.2.1 - A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével (2005-2007)
A projekt a szociális területen dolgozó szakemberek és önkéntesek ismereteinek bővítését, készségeik, valamint együttműködési hálózataik fejlesztését célozta a hozzájuk fordulók foglalkoztatási esélyeinek növelése érdekében. A hátrányos helyzetű csoportok foglakoztatási esélyeinek növelése szempontjából rendkívül fontos, hogy a szociális szakemberek rendelkezzenek munkaerőpiaci ismeretekkel és segítsék, támogassák ügyfeleik munkaerő-piaci beilleszkedését, részvételét. Ezáltal a szociális terület a korábbiaknál jobban illeszkedik a foglalkoztatás- és képzési politikához, mert a segítő munkához hozzákapcsolja a foglalkoztatási esélyek növeléséhez szükséges tudást, készségeket is.
HEFOP-3.3.2 - KOTTA – Kompetencia alapú tanítási-tanulási programok az Észak-alföldi régió pedagógusképzésében (2006-2008)
A projekt célja olyan pedagógusok képzése és pályára állítása volt, akik megfelelő jártassággal, felkészültséggel rendelkeznek a kompetencia-alapú valamint az esélyegyenlőséget biztosító oktatásra jellemző tanítási módszerek és oktatás- és tanulás-szervezési eljárások alkalmazására. Ennek elősegítésére a pedagógus-képzésben a kompetencia-orientált fejlesztés módszertanának elterjesztése, követése; a pedagógusjelöltek erre történő felkészítése, általában befogadó iskolák működtetéséhez szükséges pedagógiai-módszertani tudás és szemlélet erősítése.
HEFOP-3.3.2 - Kompetenciaalapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a Hajdú-Bihar megyei pedagógusképzésben (2006-2008)
A pályázatban két felsőoktatási és két közoktatási intézmény 63 munkatársa vett részt, akik négy kompetenciaterületen összesen 18 kompetenciaorientált, tréningközpontú pedagógusképzési modul kialakítását vállalták. Ezen kívül kidolgoztak egy pedagógiai-pszichológiai modult, illetve a létrejött tananyagmodulok elektronikus változatának kialakítását és hozzáférhetővé tételét.
A kiemelkedő munkát végző pedagógusok teljesítményének elismerésére (2007, 2008 és 2010)
A pályázat célja a teljesítmény motivációs pályázati alapból a kiemelkedő munkát végző pedagógusok teljesítményének elismerésére. Az elmúlt években a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar három esetben is sikeresen pályázott, így a Kar dolgozói közül többen is részesülhettek az egyszeri keresetkiegészítést jelentő elismerésben.
Balesetmegelőzési program az óvodában (2007)
Az óvodások és alsó tagozatosok balesetmegelőzésre nevelésének érdekében kiírt Szimba rajz- és fotópályázaton a Kar gyakorló óvodája olyan programok megvalósításához, segédeszközök beszerzéséhez kaptak támogatást a Generali Alapítványtól, amelyekkel diákjaikat a balesetek megelőzésére nevelhetik.
Szakmai, informatikai pályázat a Gyakorló Óvoda korszerűsítésére (2007, 2008, 2009 és 2010)
A Szakmai Informatikai Pályázaton a Kar az elmúlt években több alkalommal is sikeresen vett részt. A nyertes pályázatoknak köszönhetően a Gyakorló Óvoda több millió forintot fordíthatott informatikai berendezések vásárlására.
Korszerű tudásalapú társadalomkövetelményeinek megfelelő információs és kommunikációs technológiák és módszerek széleskörű elterjesztésének támogatása (2008)
A pályázat keretében az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés megszerzésére szervezett iskolai rendszerű, nappali oktatás munkarendjében megvalósuló, szakképzési évfolyamon folyó szakképzésben a gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés ellátásához szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére nyílt lehetőség.
TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése (2008)
A program– amelyben a Kar több oktatója is részt vett – legfontosabb célja a szakképzésben oktató szakmai tanárok és szakoktatók szakmai idegen nyelvi (angol, német) ismeretének fejlesztése volt , illetve ennek kapcsán tananyagsegédletek és oktatási módszerek fejlesztése volt. A projekt emellett azoknak az eszközöknek a fejlesztésére irányult, amelyek – az egész életen át tartó tanulás valósággá válása érdekében – alkalmasak a képzés iránti kereslet növelésére is.
TÁMOP-3.1.4/08/2 - Debreceni Egyetem óvodáinak innovatív fejlesztése (2009-2010)
A program alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben. A nyertes pályázat kedvezményezettjei a Debreceni Egyetem OEC Óvodája és a Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája. Az elnyert összeget a "Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben" című program bevezetésére fordították, ami a Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodájában a "C" épület emelet ciklámen csoportban 25 fős vegyes életkorú (3-7 éves) korú gyerekek nevelésében került kipróbálásra és bevezetésre.
Óvodai programok szervezése - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (2009)
A pályázat célja a közoktatási és gyermekvédelmi intézmények, iskolai diákönkormányzatok, ifjúsági és civil szervezetek gyermekek, fiatalok számára szervezett programjainak, rendezvényeinek támogatása.
HURO/0801 – Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program - Együttműködés az esélyegyenlőségért az oktatásban a határmenti multietnikus közösségekben (2009-2010)
A Nagyváradi Egyetem és a Debreceni Egyetem (Hajdúböszörményi IKKA Tanszék)közös projektjének célja az interkulturális tevékenységek vizsgálata Románia északnyugati és Magyarország keleti megyéiben, illetve a néprajzi gyűjtés a román, magyar, sváb, szlovák, roma multietnikus közösségekben (a következő 10 helységben: Hirip, Berveni, Urziceni, Foieni, Palota - Románia, illetve Nagykereki, Körösszakál, Körösszegapáti, Bojt, Körösnagyharsány - Magyarország).
Education and Culture Lifelong learning programme COMENIUS - Reflection of multicultural character development (2010)
A kétéves projekt célja az volt, hogy ismeretet közvetítsen saját kultúránk jellegzetességeiről mások felé, és mások kultúráját bemutassa nekünk, mivel a kultúrák világszerte eltérőek. A multikulturális szemlélet elsajátítása elsőbbséget élvez a kisgyerekek multikulturális nevelésében, ezért a világ eltérő kultúráinak gazdagságát a kisgyermekkori nevelésben szülői útmutatás, nevelési központok, a társadalom, karitatív tevékenységek, mesélés útján lehet leginkább megvalósítani.
Költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatása (2010)
A pályázat célja a roma kisebbségi oktatás-nevelés hatékonyságának, illetve a kisebbségi oktatásban-nevelésben résztvevő roma értelmiség számának növelése. Az első diploma megszerzésére irányuló költségtérítéses esti vagy levelező képzésben résztvevő I-V. évfolyamos szociálisan rászoruló, magyar állampolgárságú roma hallgatók részesülhettek ilyen jellegű támogatásban. A Kar sikeresen pályázata eredményeként, egy hallgatója kaphatta meg ezt a fajta pénzügyi segítséget a tanulmányaihoz.
Platinum Kid Jótékonysági Programon - Támogatás a Gyakorló Óvoda felújításához (2010)
A jótékonysági program célkitűzése, hogy biztonságos környezetet teremtsen ott, ahol a gyermekek a legtöbb időt töltik. A Platinum Kid Jótékonysági Program keretében országosan több mint száz óvoda jutott hozzá a felújításhoz szükséges festékhez országszerte, ezek egyike volt a Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája.
Universitas Alapítvány - Kárpát-medencei folk-találkozó
A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara, illetve a Kar Irodalmi, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszékén működő Alkalmazott Narratológiai Műhely 2010 őszén egy olyan folk-találkozót szervezett, amely lehetőséget teremtett a résztvevőknek, hogy a Magyarországról és a határokon túlról érkező mesemondók, népzenészek és néptáncosok előadásain keresztül, illetve a meghívott szakemberek előadásainak segítségével jobban megismerhessék a Kárpát-medence kulturális örökségét. A rendezvény megszervezéséhez a Kar elnyerte az Universitas Alapítvány támogatását.
Tempus Comenius Tanárasszisztens fogadása - Idegen nyelvű tanárasszisztens fogadása a Gyakorló Óvodában (2011)
A tanárasszisztensi ösztöndíj a Comenius asszisztens számára biztosít lehetőséget arra, hogy egy másik európai országban szerezhessen oktatási tapasztalatokat. A fogadó óvoda az asszisztens fogadásával többek között segítséget kap az európai dimenzió bevezetéséhez vagy megerősítéséhez az intézményben, a tanulók idegen nyelvi szövegértésének és kifejezőképességének fejlesztéséhez vagy a tartalomalapú nyelvtanítás megvalósításához.
Universitas Alapítvány - 40 év - 40 rendezvény - A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 40 éve éves évfordulója (2011)
2011-ben ünnepelte a Kar megalakulásának 40. évfordulóját. Hogy ezt az alkalmat méltóképpen emlékezetessé tegye, ennek érdekében ebben az évben két féléven keresztül különböző programokat szervezünk, a rendezvénysorozat mottójául a „40 év - 40 rendezvény” elnevezést választottuk. A rendezvénysorozat megszervezéséhez a Kar elnyerte az Universitas Alapítvány támogatását.
NTP-OKA-XX. - Tehetséggondozó Műhely létrehozása az óvodában (2011)
A pályázat a 2010/2011.tanév második felében az óvodás korú gyermekek számára a tanév folyamán induló tehetséggondozó műhelyek sikeres megszervezéséhez és működtetéséhez, továbbá személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséhez nyújtott támogatást. Tehetséggondozó műhely felkészült szakemberek segítségével járult hozzá a tehetségazonosító és gondozó munka szakmai színvonalának továbbfejlesztéséhez.
Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok - 40 év - 40 rendezvény - A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 40 éve éves évfordulója
Karunk, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara 2011-ben ünnepelte fennállásának negyvenedik évfordulóját. Ebből az alkalomból egy emlékkötetet állítottunk össze, amely a Kar történetét mutatja be. A kötet kiadásához a Kar elnyerte a Tudományegyetemi Karok pénzügyi támogatását.
NTP-OKA-XXII. - Esélyteremtő és Tehetséggondozó Multikulturális Műhely
Illeszkedve a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara küldetésnyilatkozatához, a tanszék az általa oktatott hallgatók számára tanszéki műhelyt szervezett, amelyben a tehetséges, ám hátrányos helyzetű vagy megfelelő előképzettség nélküli hallgatóinak kutatási, kutatás-módszertani, tanulás-módszertani segítséget nyújt, őket az önálló munkában segíti.
További pályázatok
Nemzeti Kulturális Alap, Népművészeti szakmai Kollégium - Hajdúböszörményi folk-hétvége (2010)
Oktatási Hivatal - Az Munkaerõpiaci Alap képzési alaprész decentralizált keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő regionális pályázat (2010)
Visegrad Fund - International trends and opportunities of competence improvement in higher education (2011)
HURO/1001 - Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program - The process of changes in the traditional femaole roles and their constitutive communal functions in multiethnic settlements (2011)
HURO/1001 - Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program -Developing professional skills for the educators from the Euroregion through interactive modules for advanced teaching methods (2011)
EACEA/18/2011 – Lifelong Learning Programme (LLP) – Jean Monnet Programme - With equal chance for EU jobs (2011)
NTP-TDK-11-A/B/C - Pályázat a felsőoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek, kiemelten a tudományos diákkörök támogatására

Hasznos linkek
Pályázati információk a Debreceni Egyetemen - http://www.unideb.hu/portal/hu/node/2404
MTA pályázati lehetőségek - www.mta.hu/osztondijak
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok - www.otka.hu
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - www.nfu.hu
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda - www.esza.hu
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal - www.nkth.gov.hu
Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány - www.omaa.hu
Magyar Ösztöndíj Bizottság - www.scholarship.hu
Tempus Közalapítvány - www.tpf.hu
Visegrad Fund - www.visegradfund.org

Pályázatfigyelő oldalak
Pályázati Figyelő - www.pafi.hu
Pénzforrás pályázat portál - www.penzforras.hu
PályázatMenedzser – www.palyazatok.palyazatmenedzser.hu
Pályázatok.org – www.palyazatok.org
Konferenciakalauz.hu – www.konferenciakalauz.hu
Nonprofit.hu – www.nonprofit.hurobertkiss
Debreceni Egyetem
H-4032 DEBRECEN, EGYETEM TÉR 1.| TEL.: +36 52 512 900 | E-MAIL: INFO@UNIDEB.HU
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz