Szociálpedagógiai Tanszék - degyfk

Maecenas vitae congue augue,
nec volutpat risus.                       Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
                                 Debreceni Egyetem
 .          .          .         .        .     .

Levelezés       Telefonkönyv       Tárhely       Galéria
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Tanszékek
Szociálpedagógiai Tanszék
.................................................................................................................................................................................................................................

Balázs-Földi Emese (tanársegéd)

Galán Anita (tanársegéd)

Dr. Gortka-Rákó Erzsébet (dékánhelyettes, tanszékvezető, főiskolai docens)

Dr. Keresztény István (főiskolai docens)

Kissné dr. Korbuly Katalin (nyugalmazott főiskolai docens)

Dr. Soós Zsolt (egyetemi docens)

Dr. habil Szabó Gyula (főiskolai docens)

Dr. Tánczos Judit (főiskolai docens)

A Szociálpedagógiai Tanszék bemutatása
A tanszék 1999 januárjában vált ki a Neveléstudományi Tanszék oktatóinak sorából. A tanszék első vezetője Kovácsné dr. Bakosi Éva volt. 2000. január 1-től Kissné dr. Korbuly Katalin a tanszékvezető, a tisztséget 2012-ben Dr. Gortka-Rákó Erzsébet vette át.
2002 decemberéig három docens (Dr. Keresztény István, Kissné dr. Korbuly Katalin, Szemán Józsefné dr.) négy adjunktus (Balogh Éva, Czinku Julianna, Dr. Kelemen Lajos, Molnár Endréné dr.) és három tanársegéd (Dr. Gortka-Rákó Erzsébet, Klapcsik Zsuzsanna, Péter-Szarka Szilvia) látta el a karon az oktatási és képzési feladatokat.
A tanszék már a megalakulástól nemcsak a szociálpedagógus képzésben vállalt feladatokat, hanem ellátta az óvodapedagógus és a pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakon is a pszichológiai, gyermek- és családvédelmi, részben a jogi és a pedagógiai ismeretek oktatását, valamint felvállalta a szakmai önismeretet és kompetenciát fejlesztő tréningek vezetését is.
Tekintettel arra, hogy a tanszékünk több oktatója is részese volt annak a folyamatnak, melynek eredményeként ma már több száz szociálpedagógus hallgatónak adunk ki évente diplomát, szakmai tanácsadó testületként funkcionáltunk a tantervfejlesztő tevékenységben, ezáltal is segítve az akkori Szociálpedagógiai Kabinet munkáját.
A tanszék oktatói a társadalmi változások és elvárások, a kreditrendelet, valamint a MAB 2001. évi akkreditációs közbülső eljárásának részletes jelentése figyelembevételével módosító javaslatokat fogalmaztak meg a tanterv fejlesztésére vonatkozóan, melyeket a Szakmai Kabinet és a főiskolai tanács elfogadott.
A képesítési követelmények és az oktatás tartalmának, szervezeti formáinak fokozottabb harmonizációja érdekében került sor:
  • a szociálpedagógia és a pszichológia szigorlat, valamint a záróvizsga témaköreinek korrekciója,
  • a gyakorlati képzés tartalmának módosítása, illetve kiscsoportos irányított szakmai tanácsadás regisztrált bevezetése,
  • a tantervben választhatóság biztosítása, új tantárgyak bevezetése.

A Látogató Bizottság, amely a közbülső eljárást lefolytatta 2001-ben, mind írásban mind szóban elismerőleg nyilatkozott a szociálpedagógusok gyakorlati képzéséről, amelynek koncepcióját Szemán Józsefné dr. és Molnár Endréné dr. dolgozták ki. Örvendetes, hogy azóta is nőtt a terepek száma és így még átfogóbb képet kaphatnak hallgatóink a választott szakmáról, a felhasználói szféráról.
Elméleti felkészültségünk és szakmai tapasztalataink főként a szociálpedagógus jelöltek szakdolgozatainak témavezetésére predesztinálnak, de tekintettel a felsőfokú óvodapedagógus képzésben betöltött szerepünkre nem zárkózunk el más szakon tanuló hallgatók témavezetésétől sem.
A tanszék oktatói élen járnak a Tudományos Diákköri dolgozatok patronálásában, melynek következtében hallgatóink országos versenyeken is megállják a helyüket. Az ezen a területen végzett kiemelkedő munkájukért Balogh Éva és Molnár Endréné dr. „Mestertanári" címet is kaptak.
A tanszék kutatási témájának középpontjában a szakemberré, a segítővé válás folyamatának korszerűsítése áll. Ehhez kapcsolódik pályázati tevékenységünk is. Négy pályázat írásában voltunk közreműködők, amelyek közül három nyertes volt.
  • Két oktatónk Molnár Endréné dr. és Dr. Kelemen Lajos dolgozott a főiskola történetében eddigi legnagyobb nemzetközi projektben (Leonardo I.), amelynek keretében öt ország szociális képzésének tapasztalatait megismerve, kidolgoztak egy olyan modult, amelynek a roma fiatalok képzésében, hátrányos helyzetet ellensúlyozó, esélyt teremtő szerepe lehet.
  • A másik nemzetközi pályázatnak (Leonardo II.) is részese lehettünk Péter-Szarka Szilvia révén, aki nemcsak fordítási, hanem szakmai feladatokat is kapott a projektben. Ez a program is a hátrányos helyzet kiküszöbölését és az esélyegyenlőség biztosítását célozta meg, de az óvodapedagógusok képzésének aspektusából.
  • A „Szociálpedagógus hallgatók felkészítése a családpedagógia elméletére és módszertanára" a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által támogatott projekt vezetője a Gyermeknevelési tanszék munkatársa, de két oktatónk Kissné dr. Korbuly Katalin, Dr. Keresztény István is közreműködött ebben a kutatásban, melynek eredményéről a Családpedagógiai Konferencián számoltunk be.

A tanszék oktatói mind az óvodapedagógusok, mind a szociálpedagógusok továbbképzésébe bekapcsolódnak, azon túl is, hogy eleget tesznek az országos és főként régióbeli előadásra vonatkozó felkéréseknek.
A nevelési, oktatási intézményekben dolgozó óvoda és szociálpedagógusok számára Kissné dr. Korbuly Katalin kidolgozta a „Család- és gyermekvédelem pedagógiája" négy féléves szakirányú továbbképzési szak hálótervét és programját, amelyre a Minisztériumtól a 2001/2002. tanévtől szakindítási engedélyt kaptunk. Tekintettel arra, hogy a pedagógusok és a szociálpedagógusok elsősorban szakvizsgát kívántak szerezni, beépítettük a szakvizsgára felkészítő kurzusok programjába is. A szakvizsgázott pedagógus jelöltek két féléven keresztül tanulják specializációban a család és gyermekvédelem pedagógiáját.
A tanszék gondozásában van a szintén szakvizsgára felkészítő kurzus differenciáló, fejlesztőpedagógiai feladatokra felkészítő specializációja is, melynek képzésvezetője Dr. Kelemen Lajos. A programnak nemcsak a nevelési, oktatási intézményben, hanem a gyermekvédelemben s a szociális ellátó rendszerben dolgozó szociálpedagógusok is résztvevői.

A tanszék oktatói rendszeres előadói olyan szakmai konferenciáknak, tanácskozásoknak, mint például a Győri Apáczai Napok (Dr. Gortka-Rákó Erzsébet, Kissné dr. Korbuly Katalin, Klapcsik Zsuzsanna), a Debreceni Kiss Árpád Emlékkonferencia (Balogh Éva, Dr. Gortka-Rákó Erzsébet, Dr. Kelemen Lajos), Országos Neveléstudományi Konferencia (Dr. Gortka-Rákó Erzsébet).
Szakmai tudásunkat meghívott oktatóként is tudjuk kamatoztatni, amikor felkérést kapunk a társintézmények tanszékeitől, államvizsga (Kissné dr. Korbuly Katalin) és szigorlati elnöki feladatok ellátására, szemináriumi csoportok vezetésére (Molnár Endréné dr.).
A fentieken túl az is hozzájárul a tanszék ismertségének fokozásához, hogy Szemán Józsefné dr. a Roma Polgárjogi Alapítványnál felkért hozzászólóként részt vett a kormány elé terjesztett cigány óvodai, iskolai, felsőoktatási rendelkezések megfogalmazásában. Ezek egy része már bevezetésre került pl. integrált nevelés, korai fejlesztés, roma akkreditált nyelvvizsgarendszer kidolgozása, hallgatói támogatási rendszer bővítése.
A tanszék oktatói közül ketten folyamatosan tagjai a Kari Tanácsnak (Dr. Kelemen Lajos, Kissné dr. Korbuly Katalin).
A kar három alapképzési szakon indított képzést: andragógia – művelődésszervező, szociálpedagógus, óvodapedagógus. Ezen túl vezető óvodapedagógus és szociális menedzser szakirányú továbbképzést és pedagógus szakvizsgára felkészítő képzést is működtet. A tanszék oktatóiból hárman (Balogh Éva, Dr. Kelemen Lajos, Kissné dr. Korbuly Katalin) öt szakon, hatan pedig (Dr. Gortka-Rákó Erzsébet, Dr. Keresztény István, Klapcsik Zsuzsanna, Molnár Endréné dr.) három szakon tanítanak.

Az elmúlt időszakban egy kolléga nyugdíjba vonulásával csökkent a vezető oktatók létszáma, az integráció azonban lehetővé tette, hogy az egyetem más fakultásairól minősített óraadókkal erősítsük képzésünket. Nevezetesen: Dr. Bóta Margit adjunktus, Dr. Dávid Imre adjunktus, Dr. Kozma Judit adjunktus, Veressné dr. Gönczi Ibolya egyetemi docens segíti a munkánkat.
Három oktatónk középfokú nyelvvizsgát tett – Dr. Gortka-Rákó Erzsébet, Dr. Kelemen Lajos, Klapcsik Zsuzsanna –, amely lehetővé tette, hogy bekapcsolódjanak a PhD. tanulmányokba. Dr. Keresztény István korábbi kandidátusi fokozatának és tudományos munkájának figyelembevételével a MTA PhD. tudományos fokozatot adott.

Szakmai ismereteink bővítésére nemzetközi kitekintésre is volt lehetőségünk, Dr. Gortka-Rákó Erzsébet és Klapcsik Zsuzsanna a hollandiai Rijn Ijssel College-ban egy hónapos tanulmányút keretében 2003 márciusában a fogyatékkal élők és az idősek ellátásának új útjait vizsgálta. Még ugyanabban az évben Dr. Keresztény István az állampolgárságra való nevelés lehetőségeit tanulmányozta az USA-ban (Lewis University School of Education). Kissné dr. Korbuly Katalin egy szakmai delegáció tagjaként Ausztriában, Linz-ben kapott lehetőséget az osztrák óvodai nevelés és a képzéssel való ismerkedésre. Péter-Szarka Szilvia „Tudományos oktatás az óvodáskorban" elnevezésű képzésben vett részt, Izrael Haifa Golda Meir Mount Carmel Nemzetközi Oktatási Központban.
A szociálpedagógia szak szakvezetője Dr. Chrappán Magdolna PhD. tantervelméleti felkészültsége sikeresen ötvöződött azokkal az elvárásokkal, amelyeket a kreditre való áttérés újszerű igényként fogalmazott meg. Ennek eredményeként olyan korszerű tantervet készítettünk, amelyet nemcsak a felhasználók ismertek el, hanem a MAB Látogató Bizottsága is.
Új kihívást jelentett mind a szakvezető, mind a tanszéknek abban az érdekegyeztető folyamatban részt venni, amely lehetővé tette, hogy a BA képzések sorában helyet kapjon a szociálpedagógus szak.

Jóllehet a kar szociálpedagógus szakindítási kérelmének összeállítása a szakfelelős érdeme, de vitathatatlan szerepe volt benne a tanszéki oktatóknak, akik szakmai tudásukkal segítették munkáját. A MAB állásfoglalása is megerősíti az előzőekben megfogalmazottakat: miszerint a „képzéshez kapcsolódó kutatások többségében a szakot gondozó tanszékhez kapcsolódik". A feltártak főként az elméleti jellegű stúdiumok korszerűsítését szolgálják. A gyakorlati képzés tartalmának megújítását az évenként megrendezett tereptanári és családpedagógiai konferenciák segítik.
A tanszék komoly tapasztalatokkal rendelkezik a család- és gyermekvédelem, a hátrányos helyzetű gyermekek nevelése területén. Az oktatók továbbra is jól kamatoztatják tudásukat a szakirányú továbbképzésben, amelynek kiemelt tanulmányterülete a család és gyermekvédelem pedagógiája és a differenciáló, fejlesztőpedagógia.
A képzés korszerűsítését nemcsak helyi szinten vállaljuk fel. A magyar pedagógusképző intézmények által elnyert HEFOP keretein belül két tanszéki oktató Dr. Kelemen Lajos és Kissné dr. Korbuly Katalin vett részt az új típusú szakirányú továbbképzések képesítési követelményeinek kidolgozásában.
A főiskola konzorciumi tagként részt vett a „Fejlesztő, felzárkóztató program a derecskei 6-10 éves halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek tanulási esélyeinek növelése érdekében" című Phare pályázatban. Az intézményünket Dr. Gortka-Rákó Erzsébet képviselte és szakmai tanácsokkal segítette a gyakorlati megvalósítást.

Molnár Endréné dr. az „Adj esélyt a szociálisan rászoruló rétegek integrálására" elnevezésű HEFOP projektet dolgozta ki, melyet főiskolánk Hajdúnánás és Hajdúdorog önkormányzatával konzorciumban elnyert. A programot Szemán Józsefné dr. bevonásával, a résztvevők és az érintett önkormányzatok megelégedésére valósította meg.
A tanszék kiemelt feladatának tekinti a tehetséggondozást, a kiemelkedő képességű hallgatókkal való foglalkozást.
Balogh Éva koordinálta a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programban való részvételt, amely azt is elősegíti, hogy a hallgatók eredményesen szerepeljenek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián is.
A szociálpedagógusképző intézmények megalapították a Szociális Szakemberek Fóruma Egyesületet, amelynek tanszékünk is tagja. Konzorciumi keretben kidolgoztuk Dr. Chrappán Magdolna, Dr. Gortka-Rákó Erzsébet, Kissné dr. Korbuly Katalin közreműködésével a szociálpedagógus mester szak képesítési követelményeit.

2008 novemberében megszerveztük a Szociálpedagógus képzők nemzetközi konferenciáját, ahol a tanszék oktatói egyrészt előadóként, másrészt szekcióvezetőként szerepeltek. A Szociális Szakmai Szövetségben a tanszékünket és a szociális képzés ügyét Molnár Endréné dr. képviseli.
A tanszék oktatóinak kutatásai főként a főiskolai képzés tartalmának és metodikájának korszerűsítésére helyezik a hangsúlyt. Eredményeinket publikáljuk, hazai és külföldi konferenciákon bemutatjuk, valamint felhasználjuk a képzési kínálat bővítésére és korszerűsítésére is.
Oktatóink továbbra is rendszeres előadói a Győri Országos Tantárgypedagógiai Konferenciának, a Kiss Árpád Emlékkonferenciának, Országos Neveléstudományi Konferenciának valamint a pedagógus továbbképzést felvállaló országos rendezvényeknek.
Nagy örömmel tettünk eleget a határon túli meghívásoknak, amelyek jó alapot teremthetnek a kialakulóban lévő nemzetközi kapcsolatainknak. Így került sor arra, hogy Dr. Gortka-Rákó Erzsébet Romániában, Kissné dr. Korbuly Katalin Szerbiában tartson előadást. Dr. Keresztény István pedig az Ungvári Egyetem Doktori Iskolájába kap rendszeresen feladatokat
Az Erasmus oktatói mobilitási program keretében Kissné dr. Korbuly Katalin tartott előadást a magyarországi szociálpedagógus képzésről a grazi Katolische Pedagogische Hochshule-n.

A tanszék oktatói Dr. Gortka-Rákó Erzsébet, Kissné dr. Korbuly Katalin, Klapcsik Zsuzsanna, Molnár Endréné dr., Szemán Józsefé dr. kutatásaik eredményei alapján műhelymunka keretében állítottak össze 4 olyan 50 órás tanfolyamot, amelyen a gyermekvédelemben és a szociális ellátásban dolgozók vesznek részt továbbképzés formájában. (Új kihívások a gyermekotthonban, lakásotthonban dolgozók számára (Kissné dr. Korbuly Katalin; Foglalkoztatás-szervezők képzése a fogyatékos felnőttek és gyermekek ellátásában (Dr. Gortka-Rákó Erzsébet); Foglalkoztatás-szervezők képzése az idős emberek és pszichiátriai betegek ellátásában (Klapcsik Zsuzsanna); Munkaformák, módszerek a szociális és gyermekvédelmi munkában (Szemán Józsefné dr., Molnár Endréné dr.)
Bár országosan bőséges a kínálat, de három tanfolyamunkra folyamatosan volt jelentkező, ami elégedettségre adhat okot.
A tanszék elnyerte a szociális szakvizsgáztatás jogát is, amelyre minden év szeptember 1-jéig lehet jelentkezni.
Kissné dr. Korbuly Katalin kidolgozta az „Ifjúságsegítő" és a „Csecsemő- gyermeknevelő-gondozó" felsőfokú szakképzések valamint a „Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA programját. A felsorolt képzések oktatásába a tanszék minden tagja bekapcsolódik és a képzés felelősök is e csoport tagjai (Kissné dr. Korbuly Katalin, Dr. Gortka-Rákó Erzsébet)

A tanszék a kar továbbképzési kínálatának bővítéséhez a következő szakirányú továbbképzési szakok kidolgozásával járult hozzá: Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus,
E-learning tanácsadó, Fejlesztőpedagógus, Pedagógus szakvizsgára felkészítő szak Gyermek-, ifjúság-, és családvédelem pedagógiája kiemelt tanulmányterülettel, Pedagógus szakvizsgára felkészítő szak Differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek kiemelt tanulmányterülettel.
2008-2009. tanévben a tanszék oktatói megbízást kaptak az Emberi erőforrás tanácsadó MA szak tantárgyleírásainak elkészítésére és a stúdiumok oktatására. (A pszichológia főbb területei Dr. Kelemen Lajos, Bevezetés a pedagógiai pszichológiába Balogh Éva, Speciális nevelési ismeretek Dr. Gortka-Rákó Erzsébet, Mentálhigiénia Kissné dr. Korbuly Katalin, Krízislélektan Kissné dr. Korbuly Katalin)
A tanszéken jelenleg hét főállású oktató és egy tanszéki adminisztrátor – Orosz Ildikó – dolgozik.
A szak vezetője Dr. Kelemen Lajos PhD. minősített oktató, főiskolai docens.
Az integráció kínálta lehetőségeket egységünk az elsők között igyekezett kiaknázni, így óraadóink voltak a Debreceni Egyetem más karainak minősített oktatói: Veressné dr. Gönczi Ibolya PhD. habil, egyetemi docens, Dr. Bóta Margit PhD., Dr. Dávid Imre PhD., Dr. Kozma Judit PhD. egyetemi adjunktusok
A tanszék oktatói közül 5-en rendelkeznek tudományos fokozattal: Dr. Gortka-Rákó Erzsébet, Dr. Kelemen Lajos, Dr. Keresztény István, Dr. Koncsek Andrea, Molnár Endréné dr.

A HEFOP „Kompetencia alapú tanítási-tanulási programok az Észak-alföldi régi pedagógusképzésében" programjában, amelyet a Nyíregyházi Főiskola nyert el Balogh Éva és Kissné dr. Korbuly Katalin vettek részt.
A Debreceni Egyetem által elnyert HEFOP „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a Hajdú-Bihar megyei pedagógusképzésben" programban a tanszék oktatói közül Dr. Kelemen Lajos és Kissné dr. Korbuly Katalin vettek részt.
A TÁMOP 5.4.4 szociális szakemberek képzése, továbbképzése projektben, amelyet a Nyugat-Magyarországi Egyetem koordinál Dr. Gortka-Rákó Erzsébet vesz részt. A program által nyújtott tantervfejlesztő, tananyagfejlesztő tapasztalatokat fel tudjuk használni a képzésünk korszerűsítésében is.
A tanszék oktatói a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi Karának Szociális Munka tanszékével közösen készítettek pályázatot. A program a „Határmenti együttműködés erősítése a szociális szakemberek képzése és munkaerőpiaci orientációja területén" tartalomra vonatkozik, melynek szakmai vezetője Dr. Gortka-Rákó Erzsébet.
robertkiss
Debreceni Egyetem
H-4032 DEBRECEN, EGYETEM TÉR 1.| TEL.: +36 52 512 900 | E-MAIL: INFO@UNIDEB.HU
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz